Všeobecné obchodní podmínky

Papilonia

Všeobecné podmínky pro návštěvu motýlích domů Papilonia

1. Úvodní ustanovení
Těmito smluvními podmínkami se řídí vztahy mezi

 • Motýlí dům s.r.o. - Papilonia Praha, IČ: 05863937, Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha
 • Papiliones s.r.o. - Papilonia Brno, IČ: 08055220,  Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov
 • Papiliones s.r.o. - Papilonia Ostrava, IČ: 08055220, Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov
 • Farfalium s.r.o. - Papilonia Lipno, IČ: 08755663, Jivno 94, 373 71 Jivno
 • Diana KV s.r.o - Papilonia Karlovy Vary., IČ: 06049842, Řadová 264/19, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary
 • Tedy Verva Soll s.r.o. - Papilonia Karlštejn, IČ 24789747, Slatiňanská 927/5, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
 • Butterfly House, s.r.o. - Papilonia Liberec, IČ 18034101, Jestřábí 506, Osnice, 252 42 Jesenice

a zákazníkem při návštěvách motýlích domů Papilonia, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.


2. Definice
2.1. Papilonia je provozovatel motýlích domů a poskytovatel služby návštěvy motýlích domů pro zákazníky. Společnosti působící pod obchodní značkou Papilonia v konkrétní provozovně jsou uvedeny na www.papilonia.cz.
2.2. Motýlí dům představuje jedinečný vnitřní prostor simulující přirozené podmínky pro zdravý život zde žijících exotických motýlů a vývoj motýlích kukel, o které je v něm pečováno.


3. Smlouva a její vznik
3.1. Smluvními stranami smlouvy jsou Papilonia a zákazník, který si od Papilonia zakoupil vstupenku nebo poukaz na návštěvu motýlího domu.
3.2. Papilonia se zavazuje umožnit zákazníkovi navštívit a poznat jedinečný koncept motýlího domu. Zákazník se zavazuje zaplatit za návštěvu motýlího domu sjednanou cenu.
3.3. Smlouva je uzavřena
– zaplacením ceny vstupenky na pokladně Papilonia před vstupem do objektu;
– prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.papilonia.cz (dále je „internetový obchod“) v okamžiku zaplacení celé ceny platební kartou.
3.4. V případě uzavření smlouvy online obdrží zákazník poukaz na návštěvu motýlího domu s dobou platnosti minimálně šest měsíců.
3.5. V případě uzavření smlouvy na pokladně obdrží zákazník vstupenku do motýlího domu, která je platná v den koupě.
3.6. Součástí smlouvy jsou: (i) doklad o zaplacení ceny, (ii) nabídka na www.papilonia.cz nebo v jiných propagačních materiálech a (iii) tyto všeobecné obchodní podmínky, obdržel-li je nebo seznámil-li se s nimi zákazník před uzavřením smlouvy.


4. Cena služeb a platební podmínky
4.1. Cena služeb v CZK je uvedena na www.papilonia.cz nebo v jednotlivé provozovně Papilonia.
4.2. V případě platby platební kartou se konečná cena služeb včetně DPH, všech slev nebo příplatků se zákazníkovi zobrazí v průběhu online rezervačního procesu dříve, než je uzavřena smlouva.
4.3. Veškerá informace umístěné na www.papilonia.cz jsou informativního charakteru a Papilonia si vyhrazuje jejich případné změny.
4.4. Případné slevy nelze navzájem kombinovat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


5. Storno podmínky
5.1. V případě zakoupení vstupenky na pokladně Papilonia není zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy před zahájením poskytování služeb ze strany Papilonia.
5.2. V případě zakoupení poukazu online může zákazník odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů bez udání důvodu. Spolu s informací o odstoupení je povinen vrátit poukaz.
5.3. Pokud zákazník nechce nebo nevyužije poukaz zakoupený online, může požádat Papilonii do jednoho měsíce od skončení platnosti poukazu o prodloužení platnosti poukazu nebo o vrácení zaplacených prostředků na info@papilonia.cz. V tom případě je povinen vrátit Papilonii poukaz obsahující QR kód.
5.4. Finanční prostředky budou zákazníkovi vráceny na účet, který uvede v oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě neuvedení bankovního účtu mu budou finanční prostředky převedeny na bankovní účet, ze kterého Papilonia platbu na cenu vstupenky či poukazu obdržela.
5.5. V případě nemožnosti čerpat zakoupený poukaz z důvodu veřejnoprávního uzavření provozovny se platnost poukazu prodlužuje automaticky o šest měsíců. Ustanovení z předchozí věty neplatí pro případ plánované uzavírky provozu (např. z důvodu rekonstrukce, mimosezónní přestávky atp.), pokud je termín plánovaného uzavření v momentu uzavření nákupu zveřejněn na www.papilonia.cz.

6. Povinnosti zákazníka
6.1. Zákazník je povinen po celou dobu návštěvy motýlího domu dbát pokynů zástupce Papilonia, zejména svým chováním a jednáním nesmí úmyslně způsobovat jakoukoliv újmu na zdraví či životě přítomných motýlů, poškozovat rostliny ani další součásti interiéru atp.
6.2. Zákazník je povinen chovat se s respektem vůči ostatním návštěvníkům, zejména nechovat se hlučně či jiným způsobem nerušit ostatní návštěvníky, nevyhrazovat svévolně větší prostranství letové zóny, než je pro běžnou prohlídku nezbytně nutné (např. neomezovat pohyb ostatních osob z důvodu focení atp.).
6.3. Do letové zóny je zakázáno vnášet jídla a nápoje.
6.4. Psi a další domácí mazlíčci mají vstup povolen výhradně pod absolutní kontrolou majitele, tj. v náruči či tašce. Volný pohyb zvířat je zakázán.


7. Reklamační řád
7.1. Má-li poskytnutá služba vady, je zákazník povinen vadu poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned během nebo ihned po skončení návštěvy motýlího domu na pokladně, příp. e-mailem na info@papilonia.cz. Zákazník je vždy povinen uvést, v čem spatřuje nedostatky poskytnutých služeb a jakou požaduje kompenzaci.
7.2. Přijetí reklamace je poskytovatel povinen zákazníkovi písemně potvrdit. O oprávněnosti reklamace a o nárocích zákazníka z přijaté reklamace rozhodne poskytovatel ihned, v obtížných případech do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů a své rozhodnutí zašle zákazníkovi na jeho kontaktní email či adresu uvedenou v reklamačním protokolu.


8. Ochrana osobních údajů
8.1. Zákazník je srozuměn s tím, že Papilonia je oprávněna pro účely plnění smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, emailová adresa a data platební karty.
8.2. Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel.
8.3. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům;
 • požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;
 • požadovat výmaz osobních údajů;
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Ostatní, těmito všeobecnými smluvními podmínkami neupravené záležitosti, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9.2. Případné spory vyplývající ze smlouvy je zákazník oprávněn řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
9.3. K řešení vzniklého sporu může zákazník využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na https://ec.europa.eu/odr.
9.4. Rozhodným právem pro případné spory je české právo a příslušné jsou soudy ČR.

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné a účinné pro smlouvy uzavřené od 10. 8. 2020.