OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Papilonia

Ogólne warunki odwiedzania Motylarni Papilonia

1. Postanowienia wstępne
Niniejsze warunki regulują relacje pomiędzy:

 • Motýlí dům s.r.o. - Papilonia Praha, NIP: CZ05863937, Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha
 • Papiliones s.r.o. - Papilonia Brno, IČ: 08055220,  Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov
 • Papiliones s.r.o. - Papilonia Ostrava, IČ: 08055220, Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov
 • Farfalium s.r.o. - Papilonia Lipno, NIP: CZ08755663, Jivno 94, 373 71 Jivno
 • Diana KV s.r.o - Papilonia Karlovy Vary., NIP: CZ06049842, Řadová 264/19, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary
 • Tedy Verva Soll s.r.o. - Papilonia Karlštejn, NIP: CZ24789747, Slatiňanská 927/5, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

i klienta podczas wizyt w motylarniach Papilonia, chyba że w konkretnym przypadku uzgodniono inaczej.

2. Definicja
2.1. Papilonia jest operatorem motylarni i dostawcą usługi zwiedzania motylarni dla klientów. Firmy działające pod marką Papilonia w danym miejscu są wymienione na stronie www.papilonia.cz.
2.2. Motylarnia to wyjątkowa przestrzeń wewnętrzna, która symuluje naturalne warunki dla zdrowego życia egzotycznych motyli, które tam żyją i rozwoju poczwarek motyli, które są tam pod opieką.

3. Umowa i jej zawarcie
3.1. Stronami umowy są Papilonia i klient, który zakupił bilet lub voucher na wizytę w motylarni od Papilonii.
3.2. Papilonia zobowiązuje się umożliwić Klientowi odwiedzenie i poznanie wyjątkowej koncepcji Motylarni. Klient zobowiązuje się zapłacić uzgodnioną cenę za wizytę w Motylarni.
3.3. Umowa zostaje zawarta
- poprzez zapłatę ceny biletu w kasie Papilonia przed wejściem do budynku;
- za pośrednictwem bramki płatności znajdującej  się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.papilonia.cz (zwanego dalej "Sklepem internetowym") w momencie zapłaty pełnej ceny kartą kredytową.
3.4. W przypadku zawarcia umowy online Klient otrzyma voucher na wizytę w Motylarni z okresem ważności wynoszącym co najmniej sześć miesięcy.
3.5. W przypadku zawarcia umowy przy kasie klient otrzyma bilet wstępu do Motylarni, który jest ważny w dniu zakupu.
3.6. Umowa obejmuje: (i) dowód zapłaty ceny, (ii) ofertę na stronie www.papilonia.cz lub w innych materiałach promocyjnych oraz (iii) niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, jeśli klient je otrzymał lub zapoznał się z nimi przed zawarciem umowy.

4. Cena usług i warunki płatności
4.1. Cena Usług w CZK jest podana na stronie www.papilonia.cz lub w poszczególnych filiach Papilonii.
4.2. W przypadku płatności kartą kredytową ostateczna cena usług wraz z podatkiem VAT, wszelkimi rabatami lub dopłatami zostanie wyświetlona klientowi podczas procesu rezerwacji online przed zawarciem umowy.
4.3. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie www.papilonia.cz służą wyłącznie celom informacyjnym i Papilonia zastrzega sobie prawo do wprowadzania w nich zmian.
4.4. Ewentualne rabaty nie mogą być ze sobą łączone, chyba że strony uzgodnią inaczej.

5. Zasady anulowania
5.1. W przypadku zakupu biletu w kasie Papilonia klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Papilonia.
5.2. W przypadku zakupu vouchera online, klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Jest on zobowiązany do zwrotu vouchera wraz z informacją o odstąpieniu od umowy.
5.3. Jeśli klient nie chce lub nie wykorzysta bonu zakupionego online, może poprosić Papilonia o przedłużenie ważności bonu lub zwrot wpłaconych środków w ciągu jednego miesiąca od wygaśnięcia ważności bonu na stronie info@papilonia.cz. W takim przypadku klient musi zwrócić kupon zawierający kod QR firmie Papilonia.
5.4. Środki zostaną zwrócone na konto podane przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku niepodania rachunku bankowego środki zostaną przelane na rachunek bankowy, z którego Papilonia otrzymała płatność za bilet lub voucher.
5.5. W przypadku braku możliwości realizacji zakupionego vouchera z powodu publicznego zamknięcia obiektu, ważność vouchera zostaje automatycznie przedłużona o sześć miesięcy. Postanowienia zdania poprzedniego nie mają zastosowania w przypadku planowanego zamknięcia lokalu (np. z powodu remontu, przerwy poza sezonem itp.), pod warunkiem, że data planowanego zamknięcia zostanie opublikowana na stronie www.papilonia.cz w momencie zakupu.

6. Obowiązki klienta
6.1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji przedstawiciela Papilonia podczas całej wizyty w motylarni, w szczególności swoim zachowaniem i działaniami nie może celowo powodować szkód dla zdrowia lub życia obecnych motyli, uszkadzać roślin lub innych części wnętrza itp.
6.2. Klient jest zobowiązany zachowywać się z szacunkiem wobec innych odwiedzających, w szczególności nie hałasować ani w inny sposób nie przeszkadzać innym odwiedzającym, nie rezerwować samowolnie większej części strefy lotów niż jest to absolutnie konieczne do normalnego zwiedzania (np. nie ograniczać ruchu innych osób w celu robienia zdjęć itp.)
6.3. Zabrania się wnoszenia jedzenia i napojów do strefy lotu.
6.4. Psy i inne zwierzęta domowe są dozwolone wyłącznie pod absolutną kontrolą właściciela, tj. na rękach lub w torbie. Swobodne przemieszczanie się zwierząt jest zabronione.

7 Procedura reklamacyjna
7.1. Jeśli świadczona usługa jest wadliwa, klient jest zobowiązany do wskazania wady dostawcy (złożenia reklamacji) bez zbędnej zwłoki, najlepiej natychmiast podczas lub bezpośrednio po wizycie w Motylarnia w kasie lub pocztą elektroniczną na adres info@papilonia.cz. Klient jest zawsze zobowiązany do wskazania, jakie wady dostrzega w świadczonych usługach i jakiej rekompensaty się domaga.
7.2. Usługodawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia klientowi otrzymania reklamacji. Dostawca podejmie decyzję w sprawie zasadności reklamacji i roszczeń Klienta wynikających z otrzymanej reklamacji niezwłocznie, w trudnych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych, ale nie później niż w ciągu 30 dni, i prześle swoją decyzję Klientowi na kontaktowy adres e-mail Klienta lub adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. Ochrona danych osobowych
8.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Papilonia jest uprawniona do przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych karty płatniczej.
8.2. Powyższe postanowienia stosuje się również odpowiednio w odniesieniu do osób, na rzecz których klient zawarł umowę.
8.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że jako osobie, której dane dotyczą, przysługują mu w szczególności następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych
 • żądania usunięcia danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7.

9. Postanowienia końcowe
9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych zastosowanie mają przepisy prawa czeskiego, w szczególności odpowiednie przepisy ustawy nr 89/2012 Dz.
9.2. Klient jest uprawniony do pozasądowego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy za pośrednictwem Czeskiej Inspekcji Handlowej z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, www.coi.cz.
9.3. Klient może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów w celu rozstrzygnięcia sporu. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków internetowego rozstrzygania sporów można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/odr.
9.4. Prawem właściwym dla wszelkich sporów jest prawo czeskie, a sądami właściwymi są sądy Republiki Czeskiej.

Niniejsze Ogólne Warunki są ważne i skuteczne w odniesieniu do umów zawartych od dnia 10 sierpnia 2020 r.